Tư cách cư trú “Kỹ năng” Các hoạt động áp dụng cho tư cách cư trú này Các hoạt động tham gia vào công việc đòi hỏi kỹ năng lành nghề thuộc một lĩnh vực công nghiệp đặc biệt dựa trên hợp đồng với tổ chức công hoặc tư ởRead More →

Tư cách cư trú “cư trú dài hạn” Để đối phó với việc ban hành “Luật sửa đổi một phần Bộ luật Dân sự”, bao gồm việc hạ thấp độ tuổi trưởng thành, v.v., “trẻ vị thành niên” được quy định trong mỗi mục của Thông báo cư trú dàiRead More →

Đơn xin visa vĩnh trú tại Nhật bản Tổng quan về thủ tục Người nước ngoài có tư cách lưu trú muốn thay đổi tư cách lưu trú, người nước ngoài có nguyện vọng chuyển đổi tư cách lưu trú do sinh ra, … muốn chuyển đổi tư cách thườngRead More →

Tư cách cư trú(visa) “Gia đình lưu trú” Các hoạt động áp dụng cho tư cách cư trú này Đạo luật nhập cư được bổ sung trong Bảng 1-1 Giáo sư, Nghệ thuật, Tôn giáo, Báo chí, Chuyên gia cấp cao trong Bảng 2, Quản lý / Hành chính, DịchRead More →

Tư cách cư trú(visa) “Nghiên cứu” Các hoạt động áp dụng cho visa này Các hoạt động để nâng cao kỹ năng, v.v. được các tổ chức công và tư ở Nhật Bản chấp nhận (không bao gồm đào tạo thực tập sinh kỹ năng 1 trong Bảng 2 vàRead More →